• Instrumentation engineering, KMITL.

  • 02-329-8000 ต่อ 3425

  • inseng@kmitl.ac.th

Event Details


First meeting @Instrumentation นศ.เทียบโอน

13 กรกฎาคม 2562  หลักสูตรวิศวกรรมการวัดคุม ได้จัดให้มีกิจกรรม First Meeting  ณ ภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุมให้กับนักศึกษาวิศวกรรมการวัดคุม (หลักสูตรเทียบโอน) ประจำปีการศึกษา 2562  โดยมี รศ.ทรงชัย วีระทวีมาศ หัวหน้าภาควิชาฯ   รศ.ดร.ทวีพล ซื่อสัตย์ ประธานหลักสูตร และคณาจารย์ฯ ให้ความรู้และคำแนะนำเกี่ยวกับการเรียนและการใช้ซึวิตใน สจล. แก่นักศึกษา   ซึ่งในการนี้มีกิจกรรมให้นักศึกษาร่วมมือร่วมแรงกันประกอบรถจักรยานไฟฟ้าจำนวนมากกว่า 10 คัน เพื่อให้ใช้สัญจรภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ต่อไป

 

 

 

Event Start : 2019/07/13 09:00

Event End : 2019/07/13 18:00

Event Location