• Instrumentation engineering, KMITL.

  • 02-329-8000 ต่อ 3425

  • inseng@kmitl.ac.th

Event Details


Open House Instrumentation Engineering.

วันที่ 23-24 สิงหาคม 2562 สถาบันฯ ได้จัดงาน Open House KMITL 2019 ในการนี้ วิศวกรรมการวัดคุมได้จัด Open  House Instrumentation Engineering. เปิดห้องแลป ให้นักเรียนนักศึกษาเยี่ยมชม พร้อมจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ  ซึ่งมีนักเรียนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก

 

Event Start : 2019/08/23 08:00

Event End : 2019/08/24 18:00

Event Location